Aanmelden | Inloggen
Postcode/Woonplaats        

Selecteer een massagevorm:

Zoek op trefwoord:


Algemene voorwaarden


1.Inleiding

1.1. Boekeenmassage.nl biedt diensten aan waarmee consumenten informatie kunnen inwinnen over diverse massagevormen en massagesalons kunnen vinden.
1.2. Het gebruik door consumenten van de website www.boekeenmassage.nl is kosteloos.
1.3. Een basis vermelding op boekeenmassage.nl voor bedrijven is gratis en blijft gratis.

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, plaatsingen en overeenkomsten van boekeenmassage.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een vermelding van uw bedrijf houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 De Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijden worden geraadpleegd op www.boekeenmassage.nl.


3. Vermelding Salon
3.1 Een vermelding komt slechts tot stand na acceptatie van uw plaatsing door boekeenmassage.nl. Boekeenmassage.nl is gerechtigd plaatsingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de plaatsing te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een plaatsing niet wordt geaccepteerd, deelt boekeenmassage.nl dit mee binnen aanzienbare tijd na ontvangst van de plaatsing.

3.2 Het is niet toegestaan voor salons om uit te wijken over andere diensten dan het geven van massage. Het is ten strengste verboden materiaal met pornografische inhoud, met inbegrip van tekst, foto en video op de website boekeenmassage.nl te vermelden.

3.3 Boekeenmassage.nl houdt zich het recht voor bij constatering van genoemde punten in artikel  3.2, de vermelding van betreffende salon te wijzigen dan wel te verwijderen.

4. Ongeoorloofd gebruik

4.1. Het gebruik van gegevens van salons die op www.boekeenmassage.nl openbaar zijn gemaakt is enkel en alleen toegestaan met het oog op het gebruik van de diensten van Boek een massage. Het is verboden de gegevens van Bedrijven te verwerken voor enig ander doel, waaronder, maar niet beperkt tot gebruik voor promotie- of marketing-doeleinden.


5. Prijzen
5.1 Het aanmaken van een basisaccount is gratis en blijft gratis.
5.2 Boekeenmassage.nl houdt zich het recht voor om een bijdrage te vragen aan accounthouders voor extra diensten. Dit kan uitsluitend door schriftelijke toestemming van de (bestaande) accounthouders. Boekeenmassage.nl zal nooit een factuur sturen zonder schriftelijke toestemming van een accounthouder.


6. Wijziging

6.1 Boek een massage kan de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. De meest recent van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op www.boekeenmassage.nl. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op www.boekeenmassage.nl geplaatst zijn. Gewijzigde Algemene Voorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere Algemene Voorwaarden in de plaats.

6.2 In het geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden in rechte ongeldig of buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Het is de consument en de gebruiker van de website www.boekeenmassage.nl toegestaan om de werken te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van de Diensten of om informatie daarover in te winnen en niet verder. Dit recht van gebruik houdt uitdrukkelijk geen overdracht van auteursrechten of overige al dan niet van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom in.

7.2 Het is de consument en de gebruiker van de website www.boekeenmassage.nl niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boek een massage om de gebruiksrechten die hij of zij op grond van de Algemene Voorwaarden verkrijgt over te dragen, in sublicentie te geven of anderszins aan derden in gebruik te geven.


8. Uitsluiting van aansprakelijkheid

8.1 In geen enkel geval is Boek een massage aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade, winstderving, verlies van orders en (juridische) kosten voortvloeiende uit of verband houdende met de Diensten.

8.2 Deze beperking van de aansprakelijkheid van Boek een massage geldt tevens, maar niet uitsluitend, voor het niet deugdelijk functioneren van door Boek een massage ten behoeve van de Diensten gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software en gegevensbestanden.

8.3 Het één en ander lijdt uitzondering indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Boek een massage.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, plaatsingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

9.3 Vragen en klachten over de Diensten of Boekeenmassage.nl kunnen worden gericht aan Boek een massage, Spionkopstraat 63, 2021 TJ te Haarlem of per e-mail aan info@boekeenmassage.nl.

print de algemene voorwaarden